Paketna ponudba zajema:

 1. Gradbeni sistem Ytong za izvedbo konstrukcij:
  • zunanjih zidov iz termoblokov debeline 40 cm;
  • notranjih nosilnih zidov debeline 25 cm;
  • predelnih sten debeline 15 cm;
  • vertikalnih vezi iz protipotresnih zidnih blokov PTB;
  • preklad za premostitev okenskih in vratnih odprtin;
  • opaža in toplotne zaščite zunanjega roba medetažnih konstrukcij iz L elementov;
  • horizontalnih, poševnih in kolenčnih vezi ter horizontalnih nosilcev iz U elementov;
  • medetažnih in strešnih konstrukcij iz Ytong stropa, kjer je to vključeno v ponudbo;
  • pocinkana sidra za sidranje predelnih sten;
  • lepilna malta za zidanje;
  • dostava in razkladanje na gradbišču.
 2. Betonska in zidarska dela potrebna za izvedbo gradbenega sistema Ytong na pripravljeno temeljenje z izvedeno horizontalno hidroizolacijo.
  Za izvedbo temeljenja poskrbi investitor. Stopnišče (armirano betonsko, jekleno, leseno) predvideno po projektu ni zajeto v ponudbi.
 3. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
 4. Projekt za izvedbo (PZI) s podrobnimi izvedbenimi detajli, armaturnimi načrti, popisi del in predizmerami, specifikacijami
  potrebnih materialov in drugo v skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih.
 5. Ytong strop, v hišah, kjer je to navedeno, z dostavo na gradbišče, razkladanjem, montažo po sistemskih navodilih.
 6.  Izvedba armirano betonske plošče, v hišah, kjer je to navedeno.
 7. V paketni ponudbo ni vključeno:
 • Pripravljalna dela, zemeljska dela in temeljenje, hidroizolacije, ostrešje, strešna kritina, stavbno pohištvo ter ostala obrtniška dela.
 • Geodetski načrt, geološko poročilo, ev. hidrološko poročilo, pridobivanje služnostne pravice, projekt rušitvenih del, večje dodelave ali
  predelave projekta, zunanje ureditve, kot npr. oporni zidovi. Kupec pred pričetkom projektiranja priskrbi lokacijsko informacijo
  ter na lastne stroške geodetski načrt.
 • Vsi dodatni projekti izvedbe priključkov, ki jih v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko zahtevajo mnenjedajalci.
 • Morebitne modifikacije projekta so stvar posebnega dogovora.
 • Gradbiščni priključki: gradbiščna elektrika in voda ter dostop do gradbišča, ki jih zagotovi investitor in da v brezplačno uporabo izvajalcu.

Plačilni pogoji:

 • 20% celotne pogodbene vrednosti tipske hiše ob podpisu oz. najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
  Ta del pogodbene vrednosti se smatra kot ara.
 • 60% pogodbene vrednosti pred pričetkom del;
 • preostanek kupnine v višini 20% najkasneje v 15 dneh po zaključku del.

Opombe:

Predmet dodatne ponudbe so lahko tudi pripravljalna dela, zemeljska dela, temeljenje ter ostala dela po dogovoru.
Za naknadno dogovorjena dela se pripravi posebna ponudba.
Veljavnost cenika: od 30. 01. 2024 do nadaljnjega. Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.