Stanovanjski fond v Sloveniji je relativno star in takratnemu času primerno tudi ustrezno grajen. Stavbe, grajene pred letom 1970, praviloma niso imele nikakršne toplotne izolacije. Toplotno zaščito so nudili le nosilni elementi – opeka in armiran beton. Ena takih stavb je tudi stolpnica na naslovu Cesta zmage 7 v Zagorju ob Savi.

Energijska sanacija fasade stolpnice je bila nujna, saj so se stanovalci že dlje časa zavedali, da je njihova stavba sicer kakovostno grajena, vendar je z vidika rabe energije za ogrevanje izredno potratna. Čeprav ravno v večstanovanjskih stavbah prevečkrat nastopa pluralizem interesov, so se uspeli dogovoriti za izvedbo dodatne toplotne izolacije.

Razpis Ekosklada jim je bil v pomoč, saj subvencionira tovrstne energijske sanacije večstanovanjskih stavb.

Foto 1: Stolpnica na Cesti zmage 7 v Zagorju ob Savi pred energijsko sanacijo fasade (foto: Stane Lasič)
Stolpnica na Cesti zmage 7 v Zagorju ob Savi pred energijsko sanacijo fasade (foto: Stane Lasič)

Odločitev je padla – uporabili bomo Multipor

Pri večetažnih stavbah, višjih od 22 metrov, se izbira toplotno izolacijskih materialov za izdelavo fasade zaradi zahtev po požarni varnosti (Tehnične smernice v gradbeništvu – Požarna varnost v stavbah: TSG-1-001:2010) zelo zmanjša. Uporabiti je mogoče le negorljive toplotno izolacijske materiale. V to skupino – skupino negorljivih t.j. požarno odpornih toplotno izolacijskih materialov (razred A1 po SIST EN 13501-1) pa sodi tudi Multipor!

Projektant Stane Lasič iz podjetja ARHIS d.o.o. pravi: »Ob začetku sem bil zaradi nepoznavanja materiala malce skeptičen pri vključitvi Multiporja v projekt energetske sanacije stolpnice. Po predstavitvi lastnosti, prednosti in obstoječih referenc (tudi tujih) smo skupaj z upraviteljem in stanovalci sprejeli odločitev za uporabo Multiporja. Že ob začetku izvedbe se je izkazalo, da gre res za kvaliteten material, katerega vgradnja hitro napreduje. Kljub visoki tlačni trdnosti se ga brez težav oblikuje, enostavno struga v idealno ravnino. Zaradi celičaste strukture pa je material oblikovno stabilen in neobčutljiv na morebiten dež v fazi izvedbe. Seveda pa bo čas najboljši pokazatelj kvalitete materiala. Vsekakor pa ga lahko priporočam projektantom, da ga vključijo v svoje projekte oziroma investitorjem, da se odločijo za toplotno izolacijo fasad iz Multiporja, ker bodo tako kot jaz pozitivno presenečeni

Trajna in estetska fasada

Na razpisu za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Zidarstvi in fasaderstvo Saramati iz Krškega, ki je že imelo izkušnje z izvedbo fasad z izolacijskimi ploščami Multipor. Stanovalci so se skupaj s projektantom in izvajalcem del dokončno dogovorili za izvedbo fasade z Multiporjem, čeprav je njegova izolativnost minimalno slabša od izolativnosti kamene volne, ima pa vrsto drugih boljših lastnosti, ki so prevesile tehtnico pri sprejemanju odločitve njemu v prid. To so predvsem vodoodbojnost, oblikovna stabilnost ter masivnost in s tem tudi estetski izgled fasade (ravna, nevalovita). Toplotno izolacijske plošče Multipor je poleg navedenega mogoče kakovostno vgrajevati z izredno hitrostjo. Prvi korak je enostavna manipulacija in hiter vertikalni transport ter rokovanje s ploščami na odru. Obdelava plošč pred in po vgradnji je tudi z običajnimi orodji hitra in natančna. Mogoče je nanašanje lepila na več plošč hkrati, zaradi trdnosti in dimenzijske stabilnosti so stiki natančni. Zaradi celičaste strukture in vodoodbojnosti plošč Multipor dež ne vpliva na kakovost končnega izdelka – ravne, gladke in estetske fasade.

Lastnosti toplotne izolacije Multipor

Čeprav navzven zgleda kot običajen porobeton, pa se od običajnih zidnih blokov Ytong pri toplotni prevodnosti Multipor zelo razlikuje. Večja poroznost in manjša prostorninska masa sta razlog, da je toplotna prevodnost Multiporja le 0,045 W/mK, kar ga že uvršča med toplotno izolacijske materiale. Seveda pa Multipor združuje vse najpomembnejše lastnosti sodobnih gradbenih materialov:

 • Toplotna prevodnost: Multipor ima toplotno prevodnost λ = 0,043 W/mK, kar ga uvršča med toplotno izolacijske materiale (λ < 0,05 W/mK),
 • Paroprepustnost: Difuzijska upornost prehodu vodne (µ) pare je pri porobetonu Multipor enaka 3,
 • Požarna odpornost: Multipor sodi v požarni razred A1, skladno s standardom EN 13501-1, ne povzroča dima ali škodljivih plinov,
 • Prostorninska masa: Izolacijske plošče MULTIPOR imajo prostorninsko maso 115 kg/m3,
 • Tlačna trdnost: Srednja vrednost tlačne trdnosti je večja od 300 kPa,
 • Enostavno rokovanje in obdelovanje
 • Zvočna izolativnost
 • Ostale lastnosti: Multipor je odporen na mikroorganizme in insekte, biološko neoporečen, mogoče pa ga je tudi v popolnosti reciklirati, zaradi česar je Multipor tudi dobil naziv »okolju prijazen gradbeni material«.

Energijska bilanca stolpnice

Raba energije za ogrevanje je bila v stolpnici izredno visoka. Največji delež toplotnih izgub je predstavljala fasada. Fasada je pri stolpnici po ploščini največji element ovoja stavbe, pa tudi toplotna prehodnost obstoječe zunanje stene je bila izredno visoka – 1,22 W/m2K. Skupne računske energijske izgube skozi zunanje stene znašajo okoli 220 MWh/a, kar predstavlja kar 52 % vseh toplotnih izgub! Prezračevanje prinese še dodatnih 104 MWh (24 %), preostali elementi ovoja (streha, tla na terenu in okna) pa skupaj le še 102 MWh (24 %) (Grafikon 1).

Grafikon 1: Energijska bilanca stolpnice Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi
Grafikon 1: Energijska bilanca stolpnice Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi

Na podlagi energijske bilance je tudi jasno, da je energijska sanacija fasade najpomembnejši in najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje rabe energije za ogrevanje.

Energijsko varčevalni potencial pri zunanji steni z vgradnjo toplotne izolacije Multipor

Iz energijske bilance je razvidno, da je največji energijsko varčevalni potencial pri izvedbi toplotne izolacije fasade. Obstoječa toplotne prehodnost zunanjih sten znaša le 1,22 W/m2K, kar je krepko nad zahtevami sodobnih standardov.

Odločili so se za Multipor debeline 15 cm, ki zagotavlja primerne energijske prihranke, pri tej debelini pa je bila odobrena tudi subvencija Eko sklada. Toplotna prehodnost sanirane zunanje stene tako znaša 0,24 W/m2K, kar je petkrat manj od obstoječe toplotne prehodnosti, ustreza pa tudi trenutnim zahtevam pravilnika po toplotni prehodnosti zunanjih sten (0,28 W/m2K).

Skupno računsko zmanjšanje rabe energije za ogrevanje tako znaša 178 MWh, ker predstavlja 50 % celotne potrebne toplote za ogrevanje! Energijska sanacija fasade bo torej potrebo po toplotni energiji prepolovila.

Izvedba toplotno izolacijske fasade s ploščami Multipor

Toplotna izolacije fasade ni tako enostavno opravilo, še posebej ne na 10 nadstropni stolpnici višji od 30 metrov. Poleg same postavitve odra je bilo pred lepljenjem toplotne izolacije Multipor izvesti še običajna pripravljalna dela:

 • pranje fasade,
 • sanacija poškodovanih delov ,
 • toplotna in hidroizolacija balkonov,
 • nadvišanje ograj,
 • odstranitev okenskih polic.

Vgradnja plošč Multipor

Toplotno izolacijske plošče Multipor so bile na očiščeno obstoječo fasado lepljene in sidrane. Zaradi izpolnjevanja zahtev Eko sklada, ki za fasade zahtevajo certifikat ETA, je bilo za lepljenje plošč uporabljeno lepilo Baumit Mineral Schaum DKS. Lepilo se z zobato gladilko enakomerno nanese po celotni površini plošče (Foto 2).

Foto 2: Z zobato gladilko naneseno lepilo na ploščo Multipor
Foto 2: Z zobato gladilko naneseno lepilo na ploščo Multipor

Nato se ploščo namesti v želeni položaj in enakomerno pritisne na podlago (Foto 3).

Foto 3: Namestitev plošče Multipor na fasado
Foto 3: Namestitev plošče Multipor na fasado

Čeprav je mogoče plošče Multipor na podlago pritrjevati le z lepljenjem, se pri višjih stavbah, predvsem pa pri sanacijah, kjer je podlaga za lepljenje obstoječa fasada, priporoča sidranje z vsaj enim sidrom na ploščo (3,5 sidra/m2). Glavo sider se vtisne v plošče in prekrije z lepilom (Foto 4).

Foto 4: Fasada Multipor z vgrajenimi sidri
Foto 4: Fasada Multipor z vgrajenimi sidri

Pred izdelavo armirnega sloja – nanašanje lepila in armaturna mrežice – je pomembno, da je zunanja stran toplotne izolacije ravna (vertikalna), gladka ter da so vsi robovi ravni (Foto 5).

Foto 5: Multipor zagotavlja ravno in gladko fasado ter ostre fasadne robove
Foto 5: Multipor zagotavlja ravno in gladko fasado ter ostre fasadne robove

Posebno skrb je pri izdelavi fasade potrebno posvetiti špaletam, oziroma natančni vgradnji toplotne izolacije okoli oken in vrat. Na teh mestih pride do izraza enostavna manipulacija, še bolj pa enostavna obdelava plošč Multipor. Veliko večino toplotno izolacijskih materialov je na mestih špalet zelo težko obdelovati, obdelava pa zahteva veliko spretnosti in časa. Z Multiporjem je izdelava detajlov okoli oken in vrat enostavna, zato tudi hitra in kakovostna (Foto 6).

Foto 6: Vgradnja plošč Multipor okoli okna
Foto 6: Vgradnja plošč Multipor okoli okna

Nanašanje armirnega sloja na tako pripravljeno podlago, ki je ravna, gladka in z natančno izdelanimi robovi, je zelo hitra, pa še lepila se porabi bistveno manj kot pri fasadi iz kamene volne (Foto 7). Armirno mrežico se vtisne v lepilo in lepilo zagladi (Foto 8). Ves čas, tudi pri nanašanju lepila je potrebno biti pozoren na ravnost in vertikalnost izdelane fasade (Foto 9).

Foto 7: Izdelava armirnega sloja – nanašanje lepila
Foto 7: Izdelava armirnega sloja – nanašanje lepila
Foto 8: Izdelava armirnega sloja – vgradnja armirne mrežice
Foto 8: Izdelava armirnega sloja – vgradnja armirne mrežice
Foto 9: Kontrola ravnosti in vertikalnosti fasade
Foto 9: Kontrola ravnosti in vertikalnosti fasade

Fasada je dokončana

Izdelava zaključnega sloja je le še pika na »i«. Fasada dobi končni izgled (Foto 10), stavbo pa, vsaj na zunaj, pomladi za nekaj desetletij.

Foto 10: Dokončana vzhodna fasada
Foto 10: Dokončana vzhodna fasada

V novo fasado, ki je izdelana iz toplotno izolacijskih plošč Multipor v debelini 15 cm, je bilo vgrajenih kar 315,9 m3 Multiporja. Vgrajena količina zagotavlja skoraj prepolovitev rabe energije za ogrevanje. Pri dolgoletnem povprečju (računski klimatski pogoji) to pomeni 178 MWh energije. Čeprav bo prvotni cilj – zmanjšanje rabe energije za ogrevanje – s tem dosežen, pa to ni edina pridobitev. Zunanje stene bodo imele višjo notranjo površinsko temperaturo, zato se bodo bistveno izboljšali bivalni pogoji. Tudi relativna vlažnost zraka po prostorih bo enakomernejša in primernejša za bivanje.

Zaključek

Vložek v energijsko sanacijo stavbe je vedno dobra naložba, še bolj pa seveda takrat, ko je mogoče za izvedene ukrepe pridobiti kakršno koli subvencijo. Primer stolpnice v Zagorju ob Savi, kjer so bile uporabljene toplotno izolacijske plošče Multipor kaže, da je mogoča kakovostna energijska sanacija zunanjih sten višjih stavb tudi z Multiporjem. Še več, Multipor je mogoče vgrajevati tudi ob slabših vremenskih razmerah, rokovanje z njim je izredno enostavno tudi na višini, vertikalna manipulacija je hitra. Končni izdelek – toplotno izolacijska fasada – je izredno ravna in gladka, odporna na vremenske vplive in mehanske udarce, ne nazadnje pa tudi ni nevarnosti, da se bodo v fasadi pojavili razni mikroorganizmi ali insekti.

Po 5 letih od izvedbe toplotno-izolacijske fasade na energijsko potratni stolpnici v Zagorju ob Savi je kakovost nespremenjena (Foto 11). Fasada je ravna in brez udrtin, preprosto lepa. Svojemu namenu služi maksimalno, kajti stroški za energijo so se občutno zmanjšali udobje bivanja pa se je povečalo, zato so stanovalci zelo zadovoljni.

Foto 11: Fasada na stolpnici po 5 letih
Foto 11: Fasada na stolpnici po 5 letih