Dragi graditelji, pridobivanje gradbene dokumentacije pri gradnji nove hiše je nemalokrat zelo zamudno in stresno, zato smo vam v pomoč pripravili serijo videoposnetkov, kjer vam arhitekt Stanko Arnuš pojasni vse postopke, od izbora parcele, idejne zasnove, do začetka gradnje.

IZBOR PARCELE IN LOKACIJSKA INFORMACIJA

Za vsako parcelo v občini obstajajo posebni predpisi za oblikovanje objekta. Ti predpisi so vključeni v lokacijsko informacijo, ki je pomembnen vir informacij o možnostih gradnje objekta na vašem zemljišču.

IZDELAVA GEODETSKEGA POSNETKA

Geodetski posnetek je drugi korak pri pripravi dokumentacije za gradnjo in služi kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.

IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA (IZP)

Idejna zasnova projekta je najpomembnejši del dokumentacije. Vključuje zasnovo stavbe po vaših željah, ki pa mora biti skladna s prostorskim aktom in konfiguracijo terena (geodetskim posnetkom).

DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD)

Izdejna zasnova je tudi podlaga za pridobitev projektnih pogojev in mnenj mnenjedajalcev za pridobitev gradbenega dovoljnenja.

ROKI ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA

Arhitekt pojasni vse zakonsko predpisane roke za pridobivanje projektnih pogojev.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Projektna dokumentacija za izvedbo je naslednji korak in služi izvajalcem gradenj, da zasnovan objekt izvedejo.

PRIGLASITEV DEL NA UPRAVNI ENOTI

Pred začetkom del mora investitor na UE prijaviti priglasitev del. Arhitekt pojasni, kaj vse mora vsebovati vloga.

UPORABNO DOVOLJENJE

Po končani gradnji mora investitor pridobiti še uporabno dovoljenje.